Od 1 stycznia 2017 r. istotnie zmienia się zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Szczegóły zawiera Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa OOŚ).

Ogólnie rzecz ujmując zakres i tematyka powyższych opracowań zostały istotnie rozszerzone. W przypadku przedsięwzięć z I grupy być może jest to korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska, natomiast dla wielu przedsięwzięć z grupy II, dla których wymagany będzie raport w pełnym zakresie – mam wątpliwości, czy korzyści prośrodowiskowe zrównoważą ilość zużytego papieru.

Karcie informacyjnej poświęcono cały nowy art. 62a. Dodano takie tematy jak: skumulowane oddziaływań z innymi przedsięwzięciami, ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, wpływ wytwarzanych odpadów na środowisko, korytarze ekologiczne w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia czy „prace rozbiórkowe dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.”

Artykuł 66, opisujący zakres Raportu, został rozszerzony o tematy takie jak: informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, informacje o pracach rozbiórkowych, „ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu”, informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych…

Załącznikiem do Raportu będzie z założenia inwentaryzacja przyrodnicza.

W analizie oddziaływań należy się skupić na analizie wariantowej każdego z elementów środowiskowych oraz ich wzajemnym oddziaływaniu.

W Raporcie należy odnieść się do zapisów dokumentów strategicznych i planistycznych na obszarze, na którym ma być ulokowane przedsięwzięcie.

Wprowadzono wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia osób opracowujących Raporty.