Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) zostały ostatecznie przyjęte przez Komisję Europejską w dniu 28 kwietnia 2017r. Formalnie zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o czym dowiemy się np. śledząc stronę  Europejskiego Biura IPPC (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu).

Konkluzje dotyczą instalacji energetycznych typu IPPC, tzn. o łącznej mocy cieplnej  brutto ≥ 50MWt (Large Combustion Plants), ale – uwaga – tylko źródeł o mocach cieplnych ≥ 15 MWt (wchodzących oczywiście w skład instalacji LCP).

Jak łatwo się domyślić, konkluzje wprowadzają przede wszystkim nowe, restrykcyjne wymogi w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń. Nowe standardy emisyjne określone są w konkluzjach jako „poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami” (tzw. BAT-AELs = Emission Levels Associated With The Best Available Techniques) .

Poziomy BAT-AELs zostały określone w formie przedziału wartości, w praktyce znaczenie mają górne zakresy przedziałów, czyli „graniczne wielkości emisyjne” w rozumieniu ustawy POŚ.

Oprócz wprowadzenia surowszych standardów dla typowych zanieczyszczeń energetycznych (pył, SO2, NOX, CO), konkluzje BAT objęły także dodatkowe substancje (rtęć, chlorowodór, fluorowodór).

Konkluzje BAT będą miały bezpośredni wpływ na polskie instalacje energetycznego spalania paliw objęte pozwoleniami zintegrowanymi.

Zgodnie z art. 215 ustawy POŚ organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji.

W przypadku, gdy analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ  przekazuje prowadzącemu instalację informację o konieczności dostosowania instalacji, w określonym terminie, nie dłuższym niż 4 lata, i wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie 1 roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

Dyrektywa IED, a w ślad za nią krajowe przepisy, przewidują czasowe odstępstwa od dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych określonych na podstawie konkluzji BAT. Zgodnie z art. 204. ustawy POŚ w szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne. Przy dokonywaniu powyższej oceny organ bierze pod uwagę położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako całość.