Projekt ustawy o zmianie Ustawy POŚ – wprowadzenie postanowień Dyrektywy MCP (2017)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 („Dyrektywa MCP”) dotyczy tzw. średnich źródeł spalania paliw (Medium Combustion Plants), tzn. o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Dyrektywa wprowadza wymóg objęcia średnich źródeł systemem pozwoleń lub rejestracji, wprowadza standardy emisyjne dla średnich źródeł, obowiązek monitorowania emisji, jak również wymóg prowadzenia rejestru…

Karty Informacyjne i Raporty od 2017 r. (2016)

Od 1 stycznia 2017 r. istotnie zmienia się zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Szczegóły zawiera Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa OOŚ). Ogólnie rzecz ujmując zakres i tematyka powyższych opracowań zostały istotnie rozszerzone. W…

Jakość powietrza w Polsce (2016)

Żadna tam nowość. Ale warto poruszyć wciąż aktualny temat… Rok temu przyjęto Krajowy Program Ochrony Powietrza. W części dotyczącej planowanych działań KPOP rozczarowuje, nie zawiera systemowych, kompleksowych rozwiązań problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, natomiast diagnoza stanu obecnego jest godna polecenia. Przede wszystkim powinny przeczytać ją osoby uważające, że „kiedyś było lepiej”, a „przemysł truje”. Dalej…