Najnowsze wiadomości

Nowe standardy emisyjne (2018)

Właśnie zakończył się proces implementacji do prawodawstwa krajowego Dyrektywy 2015/2193 („Dyrektywy MCP”), dotyczącej tzw. średnich źródeł spalania paliw (Medium Combustion Plants), tzn. o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Pierwszym etapem była Ustawa z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.…

czytaj więcej

Konkluzje BAT dla LCP (2017)

Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) zostały ostatecznie przyjęte przez Komisję Europejską w dniu 28 kwietnia 2017r. Formalnie zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o czym dowiemy się np. śledząc stronę  Europejskiego Biura IPPC (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu). Konkluzje dotyczą instalacji energetycznych typu IPPC, tzn. o łącznej mocy cieplnej  brutto ≥ 50MWt (Large…

czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie Ustawy POŚ – wprowadzenie postanowień Dyrektywy MCP (2017)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 („Dyrektywa MCP”) dotyczy tzw. średnich źródeł spalania paliw (Medium Combustion Plants), tzn. o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Dyrektywa wprowadza wymóg objęcia średnich źródeł systemem pozwoleń lub rejestracji, wprowadza standardy emisyjne dla średnich źródeł, obowiązek monitorowania emisji, jak również wymóg prowadzenia rejestru…

czytaj więcej

Karty Informacyjne i Raporty od 2017 r. (2016)

Od 1 stycznia 2017 r. istotnie zmienia się zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Szczegóły zawiera Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa OOŚ). Ogólnie rzecz ujmując zakres i tematyka powyższych opracowań zostały istotnie rozszerzone. W…

czytaj więcej

Emisja dwutlenku węgla i antropogenny efekt cieplarniany (2016)

Dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych, jego udział w efekcie cieplarnianym oceniany jest na kilka – dwadzieścia kilka procent, nie jest to substancja o podstawowym znaczeniu w genezie zjawiska. Globalna emisja (całkowita w skali planety) CO2 wynosi ok. 800 mld ton/rok. Emisja antropogenna w skali planety wynosi z tego ok. 30-40 mld ton/rok (czyli…

czytaj więcej

Jakość powietrza w Polsce (2016)

Żadna tam nowość. Ale warto poruszyć wciąż aktualny temat… Rok temu przyjęto Krajowy Program Ochrony Powietrza. W części dotyczącej planowanych działań KPOP rozczarowuje, nie zawiera systemowych, kompleksowych rozwiązań problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, natomiast diagnoza stanu obecnego jest godna polecenia. Przede wszystkim powinny przeczytać ją osoby uważające, że „kiedyś było lepiej”, a „przemysł truje”. Dalej…

czytaj więcej