Konkluzje BAT dla LCP (2017)

Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) zostały ostatecznie przyjęte przez Komisję Europejską w dniu 28 kwietnia 2017r. Formalnie zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o czym dowiemy się np. śledząc stronę  Europejskiego Biura IPPC (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu). Konkluzje dotyczą instalacji energetycznych typu IPPC, tzn. o łącznej mocy cieplnej  brutto ≥ 50MWt (Large…