Projekt ustawy o zmianie Ustawy POŚ – wprowadzenie postanowień Dyrektywy MCP (2017)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 („Dyrektywa MCP”) dotyczy tzw. średnich źródeł spalania paliw (Medium Combustion Plants), tzn. o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Dyrektywa wprowadza wymóg objęcia średnich źródeł systemem pozwoleń lub rejestracji, wprowadza standardy emisyjne dla średnich źródeł, obowiązek monitorowania emisji, jak również wymóg prowadzenia rejestru…