Karty Informacyjne i Raporty od 2017 r. (2016)

Od 1 stycznia 2017 r. istotnie zmienia się zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Szczegóły zawiera Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa OOŚ). Ogólnie rzecz ujmując zakres i tematyka powyższych opracowań zostały istotnie rozszerzone. W…